Voorwaarden

Voorwaarden DigiBlue

DigiBlue is aangesloten bij ICT Waarborg.

Dit betekend voor u dat DigiBlue consument vriendelijke voorwaarden hanteert en u als consument de 7 zekerheden van ICT Waarborg ontvangt.

Klik hiernaast op het logo om de inschrijving te bekijken.

DigiBlue is aangesloten bij ICT Waarborg

Hieronder vindt u de voorwaarden welke worden gehanteerd door DigiBlue. Klikt u op de betreffende tabblad om de voorwaarden te lezen. Des gewenst kunt u de voorwaarden hier ook downloaden.

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Versie oktober 2017

ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken. Alle leden van ICTWaarborg moeten, als zij zaken doen met een consument, de hieronder weergegeven voorwaarden hanteren. In een enkel geval, bijvoorbeeld wanneer zij lid zijn van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie of Stichting Webshop Keurmerk, kan het zijn dat zij de voorwaarden van die organisaties hanteren. Dit is overigens alleen mogelijk bij een zogenaamde koop op
afstand (zie de toelichting bij artikel 10).

Algemeen
Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen.
De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in artikel 7.

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de verkoper eisen:

 • aflevering van wat ontbreekt;
 • herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;

of

 • vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.

De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

Identiteit van de opdrachtnemer

Naam (opdrachtnemer): Shafts Design V.O.F.
Handelend onder: DigiBlue
Vestigingsadres: Stiemensvaart 37, 2497 ZE Den Haag
Telefoonnummer: +31(0)703950040
E-mailadres: info@digiblue.nl
BTW-nummer: NL850441948B01
KvK-nummer: 52431789
Brancheorganisatie(s): ICTWaarborg

Artikel 1. Alle afspraken op schrift
Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod
1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.
4. Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.
5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

Artikel 3. De prijs
1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Artikel 4. Betaling
Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering
1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat
worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te
late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of aan een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard aanbieden.

Artikel 6. Garantie
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.

Let op!
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Artikel 7. Conformiteit
Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Eventuele garanties, als bedoeld in artikel 6, doen geen afbreuk aan het in dit artikel bedoelde recht.

Artikel 8. Privacyregeling
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

 • alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening richting u te onderhouden en te verbeteren of wanneer wij dit op basis van de wet- en regelgeving mogen of moeten;
 • uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Meer hierover leest u in de privacyverklaring die wij op onze website hebben gepubliceerd;
 • al uw persoonsgegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.) al onze medewerkers hebben hiertoe ook een geheimhoudingsbepaling in hun arbeidsovereenkomst ondertekend.
 • wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derde partijen wanneer wij met deze partijen schriftelijke afspraken hebben gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als consument heeft u diverse rechten. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek inzake de uitoefening van uw wettelijke rechten, geven wij u informatie over uw verzoek en onze behandeling hiervan.

Meer informatie over onze omgang met uw privacy? In onze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken en op welke wijze wij deze verzamelen, voor welke doeleinden wij dit doen, aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen en hoe u hierover klachten kunt indienen en/of contact met ons kunt opnemen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.

Artikel 10. Koop op afstand
Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen bij ons onder het begrip koop op afstand. Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht,  het recht om de koop te ontbinden.

Artikel 10a. Informatie
De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
- de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten (deze worden ook apart vermeld), waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;
- de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het

herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
- de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief;
- inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.
Daarnaast krijgt u de volgende informatie:
a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de hiervoor in 10a en onder Identiteit vermelde gegevens;
e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.
Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website voordat de overeenkomst wordt gesloten
Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 10a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.

Artikel 10b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging
Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt ("deze laptop kost € 350,00") en de ander daar ja tegen zegt.) Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden. Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)
1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.
Of:
- als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen
- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.
3. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door u terug te ontvangen bedrag.
4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.
6. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10d. Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten
1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan.
3. Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al is nagekomen/geleverd.

Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:
a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
c. Geleverde diensten, maar alleen als:
- de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en
- u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.
d. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
h. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
i. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
j. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
- de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
- u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest

Artikel 10f. Betaling
Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of na bezorging van de bestelling. Volledige vooruitbetaling mag als betaalmethode aangeboden worden, mits er maar een andere mogelijkheid bestaat waarbij u (minimaal 50%) bij of na levering kunt betalen.

Artikel 10g. Annulering
Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 11. Klachten en klachtentermijn
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Artikel 12. Geschillen
1. Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen met betrekking tot voornoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter.

2. Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ons aan u te leveren of
geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde en in afwijking op het in artikel 12.1
genoemde, door u ook voor bemiddeling worden aangemeld bij ICTWaarborg. ICTWaarborg biedt een
bemiddelingsmogelijkheid waarvan consumenten gebruik kunnen maken door het bemiddelingsformulier op
www.ictwaarborg.nl in te vullen. Als voorwaarden geldt onder meer dat:

 • het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is doorlopen;
 • het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de ICTWaarborg-vakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond;
 • het bedrijf is gecertificeerd deelnemer op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient;
 • er is geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.

De volledige voorwaarden vindt u op www.ictwaarborg.nl.

3. Indien er sprake is van een koop op afstand, als bedoeld in artikel 10, kunt u ook een klacht indienen/het geschil
aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. U vindt dit platform via
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 13. Aanvullende bepalingen
Buiten de 13 artikelen van deze standaardset algemene voorwaarden van ICTWaarborg kunnen wij aanvullende of afwijkende bepalingen hanteren. Deze worden dan aan deze voorwaarden toegevoegd onder de kop “Aanvullende bepalingen”.
Deze extra bepalingen mogen niet in het nadeel van de consument zijn.

Versie oktober 2017

Onbeperkt Support  Voorwaarden Shafts Design V.O.F.
Handelend onder de handelsnamen: DigiBlue en Shafts Design
van toepassing op de volgende diensten:

Onbeperkt Computer Support, Onbeperkt Remote Support, Onbezorgd Computer Support, Onbeperkt Support, Onbeperkt Support XXL

Begrippenlijst

Shafts Design V.O.F.                        De vennootschap onder firma gevestigd te Den Haag

De Afnemer                                      Een natuurlijke of (rechts)persoon met wie Shafts Design V.O.F. een overeenkomst aangaat of is aangegaan

Programmatuur                               De Programmatuur die door Shafts Design V.O.F. aan de Afnemer wordt verstrekt of anderszins
ter beschikking wordt gesteld in het kader van de dienstverlening

Remote Support                           Verbinding met de computer van de afnemer waarbij Shafts Design V.O.F. het volledige scherm(en) van afnemer kan zien en besturen op afstand d.m.v. een beveiligde SSL verbinding

SSL verbinding                              Secure Socket Layer (SSL) is het meest gebruikte beveiligingsprotocol. Het is in feite een protocol dat een beveiligd kanaal voorziet tussen twee computers die via internet of een intern netwerk communiceren. In de huidige digitale wereld wordt het SSL-protocol doorgaans gebruikt wanneer een veilige verbinding moet kunnen maken met een webserver via het internet.

Schriftelijk                                      Schriftelijk betekend zowel een schrijven per post als een schrijven per email (digitale post)

ISP (Internet Service                    met ISP wordt uw internet aanbieder bedoeld.

Provider)

Artikel 1 Toepassing 

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveringen van Shafts Design V.O.F. en elke rechtsbetrekking

tussen Shafts Design V.O.F. en de Afnemer bij diensten met de naam Onbeperkt computer support, Onbeperkt remote

support, Onbezorgd computer support en andere producten waar nadrukkelijk staat vermeld dat deze voorwaarden van toepassing is. Op andere diensten is de Algemene Voorwaarden van Shafts Design V.O.F. op van toepassing tenzij dit anders vermeld staat.

1.2         Deze Voorwaarden treden in de plaats van eerdere Voorwaarden op bovengenoemde producten.

1.3         Bedingen die afwijken van de in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen hebben slechts gelding indien en

voor zover zij in overleg met Shafts Design V.O.F. schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Shafts Design V.O.F. en alle overige partijen als zodanig zijn aanvaard.

1.4         In  alle  gevallen waarin  een Overeenkomst met  de Afnemer  eindigt,  blijven  deze Voorwaarden  de

betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.

1.5         Shafts Design V.O.F.  is  gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen  gelden ook ten

aanzien  van  reeds  gesloten  Overeenkomsten.  Wijzigingen  gaan  in  een  maand  na  bekendmaking  of

nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de

webpagina's van Shafts Design V.O.F.. Indien de Afnemer wijzigingen van deze Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze  tot  het  tijdstip  van  inwerkingtreding  van  de  wijzigingen,  het recht  de Overeenkomst  bij  aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen ‐ stilzwijgend ‐ te hebben aanvaard.

Artikel 2 De overeenkomst

2.1          De aanbieding

2.1.1       Door Shafts Design V.O.F. gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn 7 werkdagen geldig.

2.1.2       Shafts Design V.O.F. is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen jaarlijks te verhogen met

maximaal 5%. Indien de prijsverhoging buiten de marge van 5% valt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst per de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.

2.2          Totstandkoming van een overeenkomst

2.2.1       Een  overeenkomst  komt  via  de  website  van  Shafts Design V.O.F. tot stand  nadat  op  basis  van  de

uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door wederpartij een opdracht is verstrekt, door

Shafts Design V.O.F. deze opdracht is aanvaard en deze aanvaarding voor wederpartij toegankelijk is, ongeacht de

woon‐ of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Shafts Design V.O.F. reageert zo

spoedig  mogelijk.  Shafts Design V.O.F.  is  nimmer  verplicht  een  opdracht  te  aanvaarden.

2.2.2       Een  overeenkomst  komt  via  een order formulier  van  Shafts Design V.O.F. tot stand  nadat  op  basis  van  de

invulling van het formulier het plaatsen van een opdracht door wederpartij een opdracht is verstrekt, door

Shafts Design V.O.F. deze opdracht is aanvaard en deze aanvaarding voor wederpartij toegankelijk is, ongeacht de

woon‐ of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Shafts Design V.O.F. reageert zo

spoedig  mogelijk.  Shafts Design V.O.F.  is  nimmer  verplicht  een  opdracht  te  aanvaarden.

2.2.3       Shafts Design V.O.F. is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten inzien en te laten herstellen

door wederpartij. Voor zover het persoonsgegevens betreft wordt opgemerkt dat er wel de mogelijkheid bestaat

voor betrokkene om zijn/haar gegevens te (laten) corrigeren.

2.3.1       Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij er schriftelijk een andere periode

is overeengekomen.  De  overeenkomst  wordt  na deze 12 maanden  automatisch  en  stilzwijgend  met  een periode van telkens 1 (één) maand verlengd.

2.3.2       Opzegtermijn

De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt voor de Afnemer ten minste één (1) kalendermaand, met

dien verstande dat de Afnemer de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Opzegging is enkel mogelijk tegen het einde van een periode als gesteld onder 2.3.1 van deze voorwaarden.

2.3.3       Een opzegging dient te schriftelijk te worden verstuurd, de opzegging dient door de afnemer te worden            ondertekend en dient een reden van opzegging te bevatten.

2.3.4       Shafts Design V.O.F. heeft het recht de Overeenkomst op  ieder moment schriftelijk te beëindigen,

waarbij  een  opzegtermijn  van  een  kalendermaand  in  acht  dient  te  worden  genomen.

2.3.5       Opschorting

Iedere tekortkoming  van wederpartij  geeft  Shafts Design V.O.F.  het recht  haar  verbintenissen  op te schorten.

Zolang die situatie voortduurt zullen  de  gebruiksrechten  van wederpartij zijn  opgeschort. Wederpartij  dient

ook  gedurende  de  periode  dat Shafts Design V.O.F. haar rechten zoals in de vorige 2 volzinnen opgenomen,

uitoefent haar verbintenissen na te komen.

2.4          Ontbinding

2.4.1       Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Shafts Design V.O.F. gesloten

overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het naar het oordeel

van Shafts Design V.O.F. aan ernstige twijfel onderhevig is of wederpartij in staat is aan zijn of haar contractuele

verplichtingen  jegens  Shafts Design V.O.F. te  voldoen,  is  Shafts Design V.O.F.  gerechtigd, zonder  ingebrekestelling  of

rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Shafts Design V.O.F. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en

onverminderd de aan Shafts Design V.O.F. verder toekomende rechten.

2.4.2       Shafts Design V.O.F. is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel

of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Diensten te staken indien wederpartij:

‐  aan Shafts Design V.O.F. valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;

‐  nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;

‐  de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;

‐  in strijd handelt met deze voorwaarden;

-  in strijd handelt met de vereiste vernoemd in art. 7 (Vereiste afnemer) in deze voorwaarden.

‐  wederpartij in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;

‐  wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd;

‐  wederpartij onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden;

‐  in geval van liquidatie van wederpartij alsmede indien ten laste van wederpartij enig executoriaal beslag wordt

gelegd.

2.4.3       Shafts Design V.O.F. behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, per direct te ontbinden,

indien wederpartij zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Shafts Design V.O.F..

2.4.4       Ontbinding door Shafts Design V.O.F. op grond van artikel 2.4.1 en/of 2.4.2 laten de betalingsplicht van wederpartij

onverlet. Wederpartij zal binnen drie (3) werkdagen de verschuldigde vergoedingen  voldoen voor alle lopende

diensten voor de periode van de feitelijke ontbindingsdatum tot aan de contractuele einddatum.

2.4.5       Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden

laat alle overige bepalingen onverlet.

2.5          Overdraagbaarheid

2.5.1       De rechten  en  verplichtingen  uit  deze  overeenkomst  kunnen  door  wederpartij  niet  aan  een  derde

worden geleverd of overgedragen, behoudens met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shafts Design V.O.F..

2.5.2       Shafts Design V.O.F. is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij

onder de voorwaarde dat hetzij Shafts Design V.O.F. naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de

verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door

Shafts Design V.O.F. gedreven onderneming.

2.5.3       De dienst per apparaat/ licentie art. 9 is overdraagbaar naar een ander apparaat mits Shafts Design V.O.F. het apparaat

heeft goedgekeurd. Dit apparaat moet ook voldoen aan de vereiste uit art. 7 (vereiste afnemer)

2.6          Wijzigingen

2.6.1       Wijziging voorwaarden

Shafts Design V.O.F. heeft het recht de voorwaarden aan te passen. In dat geval zal Shafts Design V.O.F. hetzij

schriftelijk aan haar klanten kenbaar maken dat de voorwaarden zijn gewijzigd met aanduiding  van  de  datum waarop  deze  van  kracht worden. Op  verzoek  van wederpartij zal  Shafts Design V.O.F. kosteloos een kopie van de aangepaste voorwaarden toesturen. Op de website van Shafts Design V.O.F. zullen altijd de meest actuele voorwaarden staan. Wederpartij kan tot 14 dagen na het uitkomen van de nieuwe voorwaarden  bezwaar  maken  tegen  deze  voorwaarden.  Indien  wederpartij  geen  bezwaar  maakt  zal  deze automatisch instemmen met de nieuwe voorwaarden.

2.6.2       Prijswijziging

Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de  prijsverhoging  de  mogelijkheid  om  de  Overeenkomst  te  beëindigen.  Dit  kan  uitsluitend  schriftelijken dient binnen 14 dagen na bekendmaking in Shafts Design V.O.F. haar bezit te zijn. Bij niet tijdige opzegging  vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.

2.6.3       Meerwerk/extra kosten

Indien Shafts Design V.O.F. ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan

ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden  deze werkzaamheden/kosten  als meerwerk  beschouwd  en  als zodanig  extra  in rekening gebracht.

Artikel 3 Vormen dienstverlening
3.1          Shafts Design V.O.F. biedt twee soorten dienstverlening binnen deze voorwaarden, namelijk ‘Onbeperkt Computer

Support’ art. 3.2 en ‘Onbeperkt Remote Support’ art. 3.3

3.2          Onbeperkt Computer Support

Deze dienst omvat alle werkzaamheden om de werking van de computer te optimaliseren. Het optimaliseren zal na inzicht van Shafts Design V.O.F. worden beoordeeld. Deze dienstverlening zal altijd worden geleverd d.m.v. Remote Support, wanneer de levering niet mogelijk is d.m.v. Remote Support zal Shafts Design V.O.F. d.m.v. een bezoek op het vastgelegde adres in deze overeenkomst de dienst leveren. Shafts Design V.O.F. biedt via haar website de benodigde Software aan om de Remote Support sessie tot stand te brengen. Op deze dienstverlening zijn art. 8 (uitsluitingen) en art. 7 (vereiste afnemer) nadrukkelijk van toepassing

3.3          Onbeperkt Remote Support

Deze dienst omvat alle werkzaamheden om de werking van de computer te optimaliseren. Het optimaliseren zal na inzicht van Shafts Design V.O.F. worden beoordeeld. Deze dienstverlening zal altijd worden geleverd d.m.v. Remote Support, wanneer de levering niet mogelijk is d.m.v. Remote Support zal Shafts Design V.O.F. de mogelijkheid bieden om een betaald bezoek in te plannen. De kosten van dit bezoek zal Shafts Design V.O.F. u van te voren kenbaar maken. Het plannen van een afspraak is alleen mogelijk binnen een straal van 50 kilometer van het vestiging adres van Shafts Design V.O.F.. Shafts Design V.O.F. biedt via haar website de benodigde Software aan om de Remote Support sessie tot stand te brengen. Op deze dienstverlening zijn art. 8 (uitsluitingen) en art. 7 (vereiste afnemer) nadrukkelijk van toepassing

3.4.1       Onbezorgd Computer Support

Deze dienst omvat alle werkzaamheden om de werking van de computer te optimaliseren. Het optimaliseren zal na inzicht van Shafts Design V.O.F. worden beoordeeld. Deze dienstverlening zal altijd worden geleverd d.m.v. Remote Support, wanneer de levering niet mogelijk is d.m.v. Remote Support zal Shafts Design V.O.F. d.m.v. een bezoek op het vastgelegde adres in deze overeenkomst de dienst leveren. Shafts Design V.O.F. biedt via haar website de benodigde Software aan om de Remote Support sessie tot stand te brengen. Op deze dienstverlening zijn art. 8 (uitsluitingen) en art. 7 (vereiste afnemer) nadrukkelijk van toepassing. Bij deze dienst wordt GEEN onbeperkte dienstverlening verleend.

3.4.2       De dienstverlening zal maximaal 12 kwartieren per jaar ( jaar ingaande op datum afsluiting abonnement).

Op basis van een abonnement voor 1 computer. Wanneer er meer kwartieren dan 12 gewenst zijn zullen extra kwartieren los worden berekend volgens regulier tarief voor Remote Support.

3.4.3       Het is mogelijk om tegen meerprijs extra computer in het abonnement te combineren. Voor elke extra computer

Komen er 6 kwartieren extra support bij het abonnement.

3.4.4       Extra kortingen die staan vermeld voor de Onbeperkt Support diensten zijn niet van toepassing op de

Onbezorgd Support diensten.

Artikel 4 De levering

4.1          Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal

Shafts Design V.O.F. zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.

4.2          Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst

menen dat zijdens Shafts Design V.O.F. geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de Afnemer Shafts Design V.O.F. in gebreke te stellen  en  haar  een redelijke termijn te  geven  alsnog tot  levering  over te  gaan. Mocht  opnieuw levering  uitblijven wegens  omstandigheden  die  aan  Shafts Design V.O.F. zijn toe te rekenen,  dan  is  de Afnemer gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de lopende abonnementsperiode.

4.3          Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Shafts Design V.O.F. mogelijk te

maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra

werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een

vergoeding aan Shafts Design V.O.F. op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

4.4          Shafts Design V.O.F. is gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft

omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door Shafts Design V.O.F. verlangde waarborgsom of

zekerheidstelling, zoals genoemd in artikel 5.2.4, niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat dan wel

aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

4.5          Shafts Design V.O.F. is eveneens gerechtigd de levering van Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met

onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:

1)  de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen;

2) Shafts Design V.O.F. aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Diensten/ Programmatuur, al dan niet door de afnemer.

4.6          Shafts Design V.O.F.  kan  Afnemer  nadere  termijnen  of  voorwaarden  stellen  alvorens  de  dienstverlening  te

continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken dan wel

ingeval zich één van de onder artikel 4.4 of artikel 4.5 genoemde situaties voordoet.

4.7          Shafts Design V.O.F. zal de openingstijden van de Remote Support service kenbaar maken op haar website en binnen

de Remote Support software.

4.8          Bezoeken op locatie worden altijd uitsluitend gepland op werkdagen Maandag tot Vrijdag tussen 9:30 en 17:00.

Wanneer Shafts Design V.O.F. met afnemer overeenkomt buiten deze tijden een bezoek af te leggen is Shafts Design V.O.F. gerechtigd op hiervoor extra kosten te berekenen. Shafts Design V.O.F. is nimmer verplicht een bezoek buiten deze tijden af te leggen.

4.9          Shafts Design V.O.F. kan tot maximaal 25 werkdagen per jaar de dienstverlening uitstellen i.v.m. vakantie en sluiting.

Shafts Design V.O.F. zal in geval van sluiting dit altijd van tevoren kenbaar maken op haar website.

Artikel 5 De betaling

5.1.1       Alle prijzen voor de diensten en/of producten van Shafts Design V.O.F. worden in rekening gebracht vanaf het tot

stand komen van de Overeenkomst. Shafts Design V.O.F. brengt de prijzen in rekening door facturen in Euro’s aan de

Afnemer te zenden.

5.1.2       Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anderszins is vermeld.

5.1.3       Door  de  Afnemer  betaalde  vergoedingen zien slechts  op  door  Shafts Design V.O.F.  verstrekte  Diensten  en zien

derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting

of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Shafts Design V.O.F. of transport van informatie tussen het

systeem van Shafts Design V.O.F. en de Afnemer.

5.2          Betaling

5.2.1       Facturen worden via Email aan afnemer verstuurd. De factuur heeft een betalingstermijn van 8 dagen, en zal

d.m.v. een automatisch incasso opdracht worden geïncasseerd van de bankrekening van afnemer. Afnemer is verplicht zorg te dragen dat er altijd genoeg saldo op de bankrekening is om de incasso te laten slagen. Wanneer de incasso niet slaagt zal Shafts Design V.O.F. afnemer hiervan op de hoogte stellen. Afnemer is verplicht om dan alsnog zelf de betaling binnen 5 dagen te voldoen. Shafts Design V.O.F. is gerechtigd de dienstverlening tijdelijk op te schorten tot de betaling is ontvangen.   Indien  de  Afnemer niet binnen de gestelde termijn de factuur heeft voldaan, voldoet  de  Afnemer  niet  aan  de betalingsverplichtingen en is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door Shafts Design V.O.F. geleden en te lijden schade. Indien Shafts Design V.O.F. tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan ad 15% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van € 50 en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de Afnemer. Shafts Design V.O.F. maakt aanspraak op vergoeding van

wettelijke rente vanaf de vervaldata van de facturen.

5.2.2       Betalingen  dienen  door  de  Afnemer  te  geschieden zonder  dat  hem  een  beroep  op  inhouding,  korting

of compensatie toekomt.  Elk  beroep  van  de Afnemer  op  verrekening met  een  vordering  op  Shafts Design V.O.F.  is uitgesloten.

5.2.3       Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de

tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Afnemer vermeldt dat de betaling

betrekking heeft op een latere factuur.

5.2.4       Shafts Design V.O.F. is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Afnemer.

Shafts Design V.O.F.  kan  daartoe redelijke zekerheid  ‐  in  de  vorm  van  een waarborgsom ‐  voor

nakoming van betalingsverplichtingen van de Afnemer verlangen. Afnemer is gehouden op het eerste verzoek van Shafts Design V.O.F. daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

5.2.5       Zolang  de Afnemer  geen  volledige  betaling  heeft  verricht,  kan  hij  geen  gebruik maken  van  de Diensten

van Shafts Design V.O.F. en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde serviceaanvragen onbehandeld.

Artikel 6

6.1          Shafts Design V.O.F. is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen.

Shafts Design V.O.F. wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk

door  wederpartij  geleden  schade.  Shafts Design V.O.F.  zal  aanpassingen  die  inspanningen  van  wederpartij

noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. Shafts Design V.O.F. zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief aan wederpartij melden.

6.2          Shafts Design V.O.F. is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd

geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder  in dit  verband enige schadevergoeding of  kosten aan

wederpartij verschuldigd te zijn, hierbij heeft Shafts Design V.O.F. een tijdige inlichtingenplicht naar de afnemer toe,

behoudens enige vorm van overmacht. In geval van overmacht zal Shafts Design V.O.F., indien mogelijk Afnemer zo

spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen.

6.3          Wederpartij verklaart Shafts Design V.O.F. niet aansprakelijk te stellen voor eventuele uitval van de computer,

notebook en eventueel andere apparatuur welke wordt geoptimaliseerd door Shafts Design V.O.F.

Artikel 7 Vereiste aan apparatuur afnemer
7             Shafts Design V.O.F. vereist dat de apparatuur van afnemer aan de volgende vereist voldoet.

- Een werkende internet verbinding

- Dat er een werkende internet browser is of een andere manier om de Remote Support sessie te starten

- Het apparaat is voorzien van beveiliging software

- Het apparaat uitsluitend is voorzien van legale software

- Het apparaat is voorzien van minimaal Microsoft Windows Vista heeft of een latere uitgave van Microsoft Windows

Artikel 8 Uitsluitingen
8.1          Shafts Design V.O.F. sluit de volgende problemen uit van de dienstverlening. Voor deze problemen zal Shafts Design V.O.F.

voor oplossing extra kosten in rekening brengen. De kosten zal Shafts Design V.O.F. van tevoren met uw bespreken.

- Internet problemen veroorzaakt door hardware of bekabeling.

- Internet problemen veroorzaak door modem/ router of ISP

- Hardware reparatie/ vervanging

- Netwerk printers

8.2          Voor de Onbezorgd Computer Support abonnementen sluit Shafts Design V.O.F. het volgende uit van de

dienstverlening. Voor deze problemen zal Shafts Design V.O.F. voor oplossing extra kosten in rekening brengen. De

kosten zal Shafts Design V.O.F. van tevoren met uw bespreken.

- Her-installatie ( Hier ontvangt u uitsluitend € 60,00 korting t.a.v. de regulieren prijs)

- Stofvrijmaken pc ( Hiervoor is een speciaal tarief van € 45,00)

Artikel 9 De dienst per apparaat/licentie

9.1          De dienst wordt aangegaan per apparaat. Shafts Design V.O.F. zal gegevens over het apparaat verzamelen om een
licentie hiervoor uit te geven. De licentie blijft aan het apparaat verbonden en de dienst zal uitsluitend aan het
apparaat worden verleend waaraan de licentie is verbonden.

9.2          Een licentie is alleen met toestemming van Shafts Design V.O.F. overdraagbaar naar een andere/ nieuwe computer.
Wanneer Shafts Design V.O.F. hiervoor geen nadrukkelijke toestemming heeft gegeven zal de dienst niet op het
andere/ nieuwe apparaat worden verleend.

9.3          Shafts Design V.O.F. mag ter allertijden een controle uitvoeren of de licentie wel geldt voor het apparaat waarop de
licentie is verleend.

9.4          Shafts Design V.O.F. zal de licentie verlengen bij:

9.4.1       het aangaan van deze overeenkomst

9.4.2       het eerste uitvoeren van werkzaamheden aan het apparaat

9.4.3       Shafts Design V.O.F. kan ook buiten de in 9.4.1 en 9.4.2 genoemde de licentie toekenning uitvoeren.

Artikel 10 Gegevensbescherming

10.1        Persoonsgegevens

10.1.1    De  Afnemer  geeft  hierbij  uitdrukkelijk  toestemming  de  door  hem  verstrekte  gegevens  te  verwerken  en

te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Shafts Design V.O.F. aanlegt in het kader van haar

dienstverlening.  Deze  gegevens  worden steeds  met  inachtneming  van  de  alsdan  geldende  privacywetgeving opgeslagen en beheerd.

10.1.2    De Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die over hem in het databestand van Shafts Design V.O.F.

zijn opgeslagen.

10.1.3    Shafts Design V.O.F. kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige eigenaars/aandeelhouders van Shafts

Design en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor marketingdoeleinden

en persoonsgerichte aanbiedingen.

10.1.4    Shafts Design V.O.F. is gerechtigd een Remote Support sessie geheel of gedeeltelijk op te nemen. Shafts Design V.O.F. mag

deze beelden gebruiken voor interne trainingsdoeleinde en kunnen dienen als bewijs bij een conflict.

10.2        Programmatuur en Intellectuele eigendom

10.2.1    Aan de Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie

verstrekt om de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken voor de Dienst.

De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.

10.2.2    De Afnemer onthoudt zich van het vermenigvuldigen en/of kopiëren en/of openbaar maken en/of verspreiden

van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het

normale eigen gebruik van de dienst.

10.2.3    De  Afnemer  onthoudt  zich  van  het  (laten)  aanbrengen  van  enige  wijziging  en/of  toevoegingen  in  of

het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, noties of andere aanduidingen.

10.2.4    Het  is  de  Afnemer  niet  toegestaan  derden  gebruik  van  de  Programmatuur  en/of  de  daarbij  behorende

documentatie te laten maken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1        Aansprakelijkheid

11.1.1    Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door

middel van het regelmatig maken van volledige back‐ups. Shafts Design V.O.F. is op geen enkele wijze aansprakelijk

voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook

ontstaan (w.o. virussen en inductieschade).

11.1.2    Shafts Design V.O.F.  is  niet  aansprakelijk  voor mogelijke schade  die  voortvloeit  uit  of  verband  houdt met  enige

tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van Shafts Design V.O.F., welke aansprakelijkheid is beperkt tot een maximum van  het  bedrag  van  de  opdracht.  Aansprakelijkheid  van  Shafts Design V.O.F.  voor  indirecte schade,  daaronder begrepen  doch  niet  beperkt  tot  gevolgschade,  gederfde  winst,  gemiste  besparingen  en  schade  door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.1.3    Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Shafts Design V.O.F. worden

aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van Shafts Design V.O.F. beperkt tot de vergoeding waarop Shafts Design V.O.F.

voor de door haar geleverde Dienst recht heeft, waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er

sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de

vergoeding die wederpartij over één maand verschuldigd is.

11.1.4    Eventuele fouten in het geleverde dient wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan Shafts Design V.O.F. te

melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot één van de herstelverplichtingen.

11.1.5    De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door Shafts Design V.O.F. in te stellen onderzoek

naar de klacht. Indien en voor zover Shafts Design V.O.F. van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig

heeft geklaagd, dan zal Shafts Design V.O.F., zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel

de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij ter zake voor enig bedrag crediteren. Door

de  voldoening  door  Shafts Design V.O.F.  aan  een  van  deze  herstelverplichtingen zal  Shafts Design V.O.F.  jegens  de

wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

11.1.6    De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplichting van

Shafts Design V.O.F. beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door Shafts Design V.O.F. ter uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen  doen.  De  toepasselijkheid  van  de  artikelen  6:76  en  7:404  BW  wordt  uitdrukkelijk  uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van Shafts Design V.O.F. en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken

11.1.7    De  eventuele  aansprakelijkheid  van  Shafts Design V.O.F.  voor producten  van derden, waaronder mede begrepen

hetgeen genoemd in artikel 12.1 van deze voorwaarden, zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen

op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.

11.2 Overmacht

11.2.1    In  geval  van  overmacht  kan  de  Afnemer  Shafts Design V.O.F.  nimmer  op  haar  verplichtingen  aanspreken.  Van

overmacht  is sprake  indien  Shafts Design V.O.F.  wordt  verhinderd  aan  haar  verplichtingen te  voldoen  door  een

oorzaak welke niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor haar rekening dien te komen.

11.2.2    Indien Shafts Design V.O.F. ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is

zij  gerechtigd  deze  prestatie  te  verrichten  en  afzonderlijk  te  factureren,  als  betrof  het  een  afzonderlijke

overeenkomst.

11.2.3    Indien door overmacht Shafts Design V.O.F. langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide

partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Shafts Design V.O.F.

gemaakte kosten door de Afnemer.

Artikel 12 Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

12.1        Rechts‐ en forumkeuze

12.1.1    Op de (rechts)verhouding tussen Shafts Design V.O.F. en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

12.1.2    Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit of in samenhang met de overeenkomst uitsluitend voorleggen

aan de bevoegde rechter te Den Haag, doch niet eerder dan nadat een bemiddelingspoging is mislukt, tenzij Shafts Design V.O.F. ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

12.2        Verval van vorderingen

Alle rechtsvorderingen  van  de Afnemer  jegens  Shafts Design V.O.F.,  aanspraken  op schadevergoeding  daaronder

begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

12.3.1    De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie en opnames van Shafts Design V.O.F. leveren volledig

bewijs op van de stellingen van Shafts Design V.O.F., behoudens tegenbewijs.

12.3.2    Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook “in de vorm van elektronische tekst” verstaan.

12.4        Onverbindendheid

Indien  een  of  meer  bepalingen  van  deze  overeenkomst  onverbindend  zijn  of  worden,  blijven  de  overige

bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet‐verbindende bepaling te vervangen

door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet‐verbindende bepaling.

Artikel 13 Slotbepalingen 

13.1        De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Shafts

Design  van  de  rechten  en  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  aan  een  derde  voor zover  de  overdracht

noodzakelijk is in het kader van een eventuele bedrijfsovername van Shafts Design V.O.F. voor zover Shafts Design V.O.F.

nakoming van hetgeen overeen is gekomen met de Afnemer garandeert.

13.2        Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden, zullen ook al

heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Shafts Design V.O.F. eerst van kracht worden nadat Shafts Design V.O.F. daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.

13.3        De Afnemer  is  verplicht  van  iedere  voorgenomen  adreswijziging  en/of factuurgegevens onverwijld

schriftelijk mededeling te doen  aan  Shafts Design V.O.F.. De Afnemer  kiest  in haar relatie tot  Shafts Design V.O.F. uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan Shafts Design V.O.F. schriftelijk opgegeven adres.

13.4        De  Afnemer  dient  ingeval  van  een mogelijk  faillissement, surseance  van  betaling  of

schuldsaneringsregeling Shafts Design V.O.F. hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

Shafts Design V.O.F.
Handelend onder de naam DigiBlue
Stiemensvaart 37
2497 ZE Den Haag

hierna te noemen: opdrachtnemer

Artikel 1         Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: de opdrachtnemer van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2         Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3         Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten en/of leveren van een gedeelte van de opdracht en/of offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of product.

Artikel 4         Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8. Bij uitvoeren van opdracht is opdrachtnemer gebonden aan zaken zoals licenties en licentie overéénkomsten. Opdrachtgever is verplicht licenties en daarbij horende cd’s af te geven voor uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever ontvangt deze zaken weer terug na uitvoering van de opdracht. Bij gebrek van de nodige licenties kan opdrachtnemer de opdracht niet uitvoeren. Opdrachtgever is dan verplicht deze zaken eerst aan te schaffen.

Artikel 5         Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6         Webdesign, domeinen en hosting

 6.1. Artikel 6 is van toepassing op alle overéénkomsten die betrekking hebben op een website, webdesign, webdomeinen of web hosting

6.2.1. opdrachtnemer zal bij ontwikkeling van een website altijd proberen naar beste inzicht de huisstijl van opdrachtgever aan te houden.

6.2.2. opdrachtgever verplicht zich tot aanlevering van materiaal zoals teksten en foto’s

6.2.3. Opdrachtnemer is bevoegd zijn eigen naam onder elke pagina te noemen.

6.2.4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de website die opdrachtnemer voor opdrachtgever heeft ontwikkeld inclusief logo van opdrachtgever op te nemen in de portfolio van opdrachtnemer. Deze portfolio is te zien op de website van opdrachtnemer.

6.2.5. Opdrachtnemer is bevoegd zonder bericht wijzigingen aan de pagina’s te verrichten.

6.2.6. Opdrachtgever verplicht zich de website die opdrachtnemer voor opdrachtgever heeft ontwikkeld onder te brengen op de hosting van opdrachtnemer.

6.3.1. opdrachtnemer maakt gebruik van diensten van derden voor de hosting van websites, opdrachtnemer heeft dit in eigen beheer. Opdrachtnemer is hiervoor ook niet aansprakelijk.

6.3.2. hosting kan alleen i.c.m. een domein worden afgesloten.

6.3.3. opdrachtnemer maakt onderscheid in twee soorten hosting namelijk; all-in hosting en doe het zelf hosting.

6.3.3.1 all-in hosting wordt volledig beheerd door opdrachtnemer. Opdrachtgever kan alles via opdrachtnemer regelen omtrent de hosting. Bij de all-in hosting zitten functies zoals spam-filter en sql server standaard in. Hierbij is opdrachtnemer verantwoordelijk voor correcte werking van de site.

6.3.3.2. doe het zelf hosting wordt door opdrachtgever zelf beheerd. Zo heeft de opdrachtnemer zelf een module om aanpassingen aan instellingen van de hosting te doen. Ook heeft opdrachtgever ook toegang tot de ftp server om een webpagina te uploaden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor correcte werking van de site.

6.3.4. Bij te late betaling is opdrachtnemer gerechtigd om de hosting tijdelijk onbereikbaar te maken totdat betaling heeft plaats gevonden.

6.3.5. In de gevallen dat deze dienstverlening niet optimaal is, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. Indien de hosting langer dan 24 uur niet beschikbaar is, zal dit in mindering gebracht worden op de volgende factuur.

6.3.6.1.de hosting zal geconfigureerd worden zoals beschreven in hosting document 1.  Hosting document1 bevat specificaties van verschillende hosting pakketten.

6.3.6.2. opdrachtnemer is gerechtigd wijzigingen in Hosting document 1 te brengen zonder nader bericht.

6.3.7.1. Alle domeinen worden op naam van opdrachtnemer geregistreerd bij het SIDN. Het domein is eigendom van opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overééngekomen.

6.3.7.2. Opdrachtnemer behoud zich het recht om een domein na verbreking van de overéénkomst te behouden. Het overnemen van de domeinnaam is mogelijk als dit schriftelijk is overééngekomen.

Opdrachtnemer mag een vergoeding vragen voor het overnemen van de domeinnaam.

Artikel 7         Contractsduur; uitvoeringstermijn

7.1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

7.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 8         Prijzen en Tarieven

8.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. Tenzij anders is vermeld/ overééngekomen.

8.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten wekelijks in rekening worden gebracht.

8.5. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer daar aan gebonden.

8.6.Opdrachtnemer  is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of inkoop zijn gestegen.

8.7. Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk in kennis te stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 9         Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft van betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

9.4. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.5. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 10       Levering

 10.1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Shafts Design V.O.F., kan de opdrachtgever bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.
Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de opdrachtgever Shafts Design V.O.F. schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebreke­stelling dient de opdrachtgever Shafts Design V.O.F. een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

10.3. De levertijd begint op de dag waarop door opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeen­komst van Shafts Design V.O.F. is ont­vangen, echter niet eerder dan nadat door de opdrachtgever is vol­daan aan alle even­tuele bijzon­derheden, verband houdend met de uitvoering van de overeen­komst welke eerst door de opdrachtgever tot stand moeten worden ge­bracht.

10.4. Shafts Design V.O.F. is bevoegd om in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen gele­verd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de opdrachtgever wordt daarvan schriftelijk in kennis ge­steld.

 

Artikel 11       Garantie en reparatie

 11.1. Indien en voorzover voldaan is aan de garantiebepalingen, verleent Shafts Design V.O.F. op de geleverde zaken een garantie van één jaar op materiaal- en/of constructiefouten. Op de door Shafts Design V.O.F. uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van één jaar op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten.

11.2. De in het vorige lid bedoelde garantie is beperkt tot het – naar keuze van Shafts Design V.O.F. – kosteloos vervangen van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen van de zaak of het onderdeel. Zaken of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe zaken/on­der­delen.

11.3. In de garantie zijn de arbeidsuren van (medewerkers van)  Shafts Design V.O.F. alsmede de kosten van verpakking en van de verzending door Shafts Design V.O.F. naar de opdrachtgever begrepen.

11.4. Het is opdrachtgever – op straffe van verval van elke aanspraak – niet toegestaan zelf of door derden reparatiewerkzaamheden aan door Shafts Design V.O.F. geleverde zaken te (laten) verrichten.

11.5. De garantie geldt niet voor:

 • normale slijtage;
 • verbruiksmaterialen;
 • geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van de zaak niet      van belang zijn;
 • defecten als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik;
 • defecten als gevolg van verwaarlozing of gebrek aan of ondeugdelijk onderhoud;
 • gebruik, montage of installatie van de zaken in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie;
 • defecten als gevolg van een computervirus;
 • defecten of foutmeldingen die een gevolg zijn van een onjuiste voedingsspanning;
 • gebreken die een gevolg zijn van blootstelling aan vocht of van chemische of elektrochemische inwerking van water;
 • gebreken die een gevolg zijn van gebruik van niet originele onderdelen en/of programmatuur;

11.6. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

11.7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen defecte zaken te worden aangeboden voorzien van een begeleidend schrijven met daarin vermeld de
klacht(en), naam van de contactpersoon, zijn/haar telefoonnummer, diens correspondentieadres en alle noodzakelijke toebehoren voor de reparatie. Indien de zaken binnen de garantieperiode worden teruggestuurd, dient tevens een kopie van het garantiebewijs, een kopie van de aankoopnota en/of de pakbon te worden mee gestuurd.

11.8. Bij de uitvoering van de werkzaamheden gaat Shafts Design V.O.F. uit van de klachten zoals beschreven in het begeleidend schrijven van de opdrachtgever. Shafts Design V.O.F. kan in ieder geval niet tot meer gehouden worden dan in deze beschrijving vermeld staat.

11.9. Tenzij er sprake is van een reparatie in de garantieperiode die valt binnen de garantievoorwaarden, wordt de reparatie niet eerder uitgevoerd dan nadat Shafts Design V.O.F. een prijsopgave van de reparatie aan de opdrachtgever heeft verstrekt. Aan de hand van de prijsopgave dient de opdrachtgever binnen 1 week te besluiten of de reparatie uitgevoerd dient te worden. Indien niet binnen één week gereageerd is door de opdrachtgever, wordt de zaak ongerepareerd retour gezonden met een factuur ter dekking van de diagnose-, handlings- en logistieke kosten.

11.10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de prijs van de reparatie vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de logistieke kosten, de onderzoekskosten, de materiaalkosten, de gereedschapskosten en de handlingskosten.

Artikel 12       Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

12.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

12.5. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.6. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 13       Incassokosten

13.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

 13.2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

13.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

13.4.  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14       Opzegging

14.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen.

14.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

14.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

14.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15       Opschorting en ontbinding

15.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 16       Teruggave ter beschikking gestelde zaken

16.1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 7 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

16.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17       Aansprakelijkheid

17.1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

17.2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft tot een maximum van 500 euro. (Zegge euro: vijfhonderd euro). De aansprakelijkheid is ten alle tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

17.3. In afwijking van hetgeen onder 17.2 gestelde wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

17.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

17.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

17.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

17.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van data. Onder data wordt gezien elektronische bestanden, foto’s of software

Artikel 18       Vrijwaringen

18.1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18.2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19       Risico-overgang

19.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 20       Overmacht

20.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

20.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

20.3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

20.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

20.5. Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21       Geheimhouding

21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

21.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22       Intellectuele eigendom en auteursrechten

22.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

22.2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

22.3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23       Geschillen

23.1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24       Toepasselijk recht

24.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25       Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

25.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

25.3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie

Artikel 26       Persoonsgegevens en Privacy

 26.1.    voor goed verwerken van uw opdracht/ order moet Shafts Design V.O.F. naar Privacy gevoelige gegevens vragen. Shafts Design V.O.F. zal deze gegevens alleen gebruiken voor het goed verwerken van de opdracht/ order.

26.2.   Shafts Design V.O.F. mag de persoonsgegevens gebruiken om reclame van Shafts Design V.O.F. toe te sturen.

26.3.   Shafts Design V.O.F. mag nimmer uw gegevens doorgeven/ verkopen aan derden.

 

Contact ons via uw WhatsApp. Heeft u geen WhatsApp.
verstuur